Zelená strecha Mestského úradu

Zelené strechy sú jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími. Pozitívnymi argumentmi realizácie zelenej strechy z hľadiska ochrany životného prostredia je produkcia kyslíka, viazanie prachu a filtrácia škodlivín zo vzduchu, zadržiavanie vody na území mesta, ochladzovanie klímy, tlmenie hluku okolitého prostredia a v neposlednom rade estetický vzhľad strechy.

Takúto zelenú strechu plánuje mesto Žilina realizovať v roku 2022 na jestvujúcej plochej streche Mestského úradu v Žiline v jej jednopodlažnej časti.

Budova Mestského úradu v Žiline postavená v roku 1984 je architektonicky významnou stavbou, za ktorú jej autorka architektka Viera Mecková získala v roku 1988 cenu Zväzu Slovenských architektov. Fasádu rozsiahleho objektu tvoria okrem priemyselne vyrábaných obkladačiek aj atypické plastické dielce navrhnuté výtvarníkmi.

Projekt stavebných úprav rieši návrh nových strešných vrstiev tak, aby boli splnené požiadavky na tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla podľa aktuálnych noriem. Existujúci strešný plášť v súčasnosti okrem zlého vyspádovania strešných hydroizolačných vrstiev nemá dostatočný tepelný odpor. Požiadavka na tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla nie je splnená, dosahuje len 57 % požadovanej hodnoty. Na vrchnej hydroizolácii budú realizované vegetačné vrstvy a extenzívny porast suchomilnými rastlinami. Substrát spolu s rastlinami navyše bude chrániť strešnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia, zabráni priamemu pôsobeniu slnka a mrazu.

Okrem ochrany pred teplotnými výkyvmi budú vegetačné vrstvy zadržiavať zrážkovú vodu, čím sa zníži množstvo zrážkovej vody odvádzanej do kanalizácie. Rastlinný porast zadržiavaním vody a prachu podporuje zdravú mikroklímu, jeho realizovaním sa vyrieši problém s vetraním priľahlých kancelárskych priestorov, ktorých okná sú orientované smerom na strechu. Odstráni sa tak problém aj so zápachom asfaltu v horúcich dňoch. Súčasťou stavebných prác je aj demontáž a následná montáž bleskozvodu, vrátane jeho revízie.

Realizovanie vegetačných vrstiev zabezpečí zvýšenú ochranu interiéru pred chladom, resp. prehrievaním v lete, redukciu nákladov na vykurovanie a chladenie, zvýšenú protipožiarnu ochranu budovy (strechy sú zaradené do kategórie – nehorľavé) či zvýšenie hodnoty objektu

Fotogaléria