Nákup nádob na kuchynský bioodpad

Separovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) je silným nástrojom v boji s klimatickou zmenou. Tento druh odpadu tvorí podľa niektorých odhadov až 50 % objemu odpadu z domácností.

Bez jeho vytriedenia teda dochádza k zvyšovaniu objemu odpadov na skládkach, pričom pri jeho rozklade vzniká toxický výluh a nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje skládkový plyn. Jeho majoritnou zložkou je metán (CH4), ktorý je významným skleníkovým plynom, zhoršujúcim vývoj klimatickej zmeny.

Nezanedbateľnou výhodou separovania BRKO je zhodnocovanie tohto druhu odpadu, to znamená jeho úpravu biologickými postupmi na kompost.

Mesto Žilina využíva vzniknutý kompost v systéme starostlivosti o zelené plochy na území mesta, čím zabezpečuje návrat životodarných zložiek naspäť do pôdy.

Súčasťou projektu je nákup 950 kusov 240-litrových hnedých nádob a ich inštalácia v rámci mesta tak, aby mal čo najväčší počet obyvateľov mesta možnosť triediť BRKO.

Informácie o tom, čo patrí a čo nepatrí do hnedej nádoby na BRKO nájdete na oficiálnych stránkach mesta Žilina

Fotogaléria