Park Sv. Juraja Trnové

Územie sa nachádza v otvorenom priestranstve na rovinatom teréne v tesnej blízkosti unikátneho dreveného kostolíka sv. Juraja v mestskej časti Žilina - Trnové.

Plochu lemuje miestny potok Trnovka, biokoridor miestneho významu, ktorý bude v budúcnosti ako prirodzený meander, ktorý prechádza cez plochu. Potok Trnovka je plánovaný na reguláciu, ale na parcele č. 1408/79 o rozmere 857m2 a parcele č. 1408/80 o rozmere 64 m2 chceme zachovať biokoridor, ktorý bude súčasťou parku. Areál z východu lemuje miestna komunikácia. Zo severu plochu lemuje slepá nespevnená komunikácia, ktorá sa má v novoplánovanom generele dopravy transformovať na miestnu cyklotrasu. V súčasnosti plochu tvorí z veľkej časti pôvodný porast brehového typu vysadený drevinami z náletu a na miestach, kde bol pozemok mierne terénne upravený, je bylinný ruderálny porast. V dôsledku vysokej hladiny vody sa tu vyskytujú podmáčané miesta a mokrade s atraktívnou flórou.

Riešené územie môžeme rozdeliť na tri základné časti a to voľné lúčne priestranstvo, mokraď s prirodzenou vegetáciou a menšiu voľnú lúčnu plocha. V súčasnosti je tretina parkových úprav hotová a to v podobe mlatových chodníkov vo vstupnej časti parku, móla s menšou mokraďou, pódia na kultúrne akcie a parkového pobytového trávnika. Najekologickejšia časť riešenej plochy je stredná časť parku, kde sa nachádzajú skupiny pôvodných vŕb, rozsiahla mokraď a prirodzená vegetácia, pričom návrh riešenia počíta s vybudovaním dreveného pešieho chodníka v časti prirodzenej mokrade. Táto časť parku pôsobí na okolie ako výrazný ekostabilizačný prvok, akumuluje zrážkovú vodu a zvyšuje biodiverzitu v okolí. Posledná časť parku je výrazná krovitými vŕbovými porastmi a celkovo pôsobí izolovane v porovnaní s inými časťami parku.

Návrh riešenia spočíva v maximálnom využití súčasného stavu terénnej dispozície aj jestvujúcej zelene. Návrh sa snaží jestvujúci charakter prostredia podporiť novou výsadbou a sprístupniť obyvateľom pešími trasami, drobnou architektúrou a rozľahlejšími extenzívnymi a intenzívnymi trávnikmi.

Novovzniknutý priestor bude typický svojim prírodným štýlom a vysoko ekologickým charakterom, keďže využíva pôvodné terénne depresie, ktoré slúžia ako prirodzené mokrade. Voľné priestranstvá sú určené ako pobytové lúky a to udržiavané intenzívne a z časti extenzívne.

Riešenie počíta aj s občasnými akciami organizovanými mestskou časťou Trnové. Preto je v centrálnej časti územia vybudovaný takzvaný spevnený štrkový trávnik, ktorý je odolný voči dočasnému zašľapávaniu. Táto časť je obklopená miernym svahom s intenzívnym trávnikom, z ktorého je spevnená časť dobre viditeľná.

Po vybudovaní prírodného parku v centre mestskej časti Trnové vznikne pre obyvateľov zaujímavý rekreačno-relaxačný priestor. Keďže je popri parku plánovaná mestská cyklotrasa bude tento priestor využívaný pre všetkých obyvateľov mesta Žilina. Unikátny drevený kostolík sv. Juraja bude mať dôstojné okolie a prírodný park bude zaujímavým edukačným centrom pre priľahlú materskú a základnú školu.

Terénna modelácia, úprava jestvujúcej mokrade

Jestvujúca mokraď sa vyznačuje výrazným antropogénnym a sukcesným vplyvom, čo ovplyvňuje jej funkčnosť a celkový vzhľad. Po konzultáciách s ekológmi sme vypracovali postup pri obnove prirodzenej mokrade. Revitalizácia pozostáva v úprave terénu prostredníctvom viacerých terénnych depresií, čo spôsobí pozvoľné rozloženie celého systému mokrade. Výhodou je, že v prípade extrémnych zrážok sa priľahlý potok pozvoľne vyleje do tejto siete terénnych depresií, čo bude mať za následok ochranu pred povodňami, a taktiež sa nahromadená dažďová voda prirodzene vsiakne do podzemných vôd. Terénne depresie nie sú výrazne hlboké, dosahujú maximálne 1,0 m. Taktiež sa takouto úpravou obnoví pôvodná vegetácia, ktorá bola potlačená antropogénnym a sukcesným vplyvom.

Fotogaléria