Les v mestskej časti Zástranie

Zámerom tohto projektu je zvýšenie kvality životného prostredia a tvorba prvkov miestneho územného systému ekologickej stability. Jeho realizáciou dôjde k revitalizácii ekosystému zničeného v dôsledku hmyzových kalamít v rokoch 2015 – 2019.

Cieľom mesta Žilina je vytvorenie biologicky diverzifikovaného a ekologicky stabilného prostredia s víziou uplatnenia prírode blízkych spôsobov hospodárenia v lese odolnom voči rizikám nastupujúcej klimatickej zmeny.

Poslaním mesta, v súlade s Plánom starostlivosti o les (PSoL), je uplatnenie hospodárskych postupov obnovy a revitalizácie lesa pri rešpektovaní aktuálnych trendov v rámci akčného plánu pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmenám klímy.

Záujmová plocha PKN E 1253 v katastri mestskej časti mesta Žilina – Zástranie je súčasťou prímestskej zóny určenej taktiež na rekreáciu občanov mesta. Víziou mesta je rozvoj a uspokojovanie jeho špecifických potrieb a tiež potrieb obyvateľov, ako prímestského lesa s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.

Potreba prispôsobiť modely hospodárenia iným ako produkčným funkciám lesa vychádza z nutnosti rešpektovania celospoločenského záujmu a záujmov občanov mesta Žilina.

Zóna prímestských lesov je vyhľadávanou celoročne intenzívne navštevovanou rekreačnou zónou mesta. Tejto skutočnosti zodpovedajú aj postupy pri zakladaní mladých lesných porastov, výchovách, ako aj pri ostatných hospodárskych činnostiach naplánovaných v najbližších rokoch.

Prímestské rekreačné zóny v Žiline sú vystavované intenzívnym tlakom vyplývajúcim z potreby prístupnosti lesov pre občanov mesta, čomu zodpovedá aj nutnosť osobitného prístupu k spôsobu hospodárenia v lesných porastoch slúžiacich ako miesta oddychu pre rodiny s deťmi, seniorov, rekreačných turistov, bežcov či cyklistov.

Prioritou obhospodarovateľa nie je len produkcia drevnej hmoty, ale predovšetkým pestovanie stabilných a esteticky pôsobivých porastov s rozmanitou drevinovou a vekovou skladbou, čomu prispôsobuje aj postupy pri zalesňovaní či výchovách lesných kultúr.

Fotogaléria