Informačné aktivity

Základné ciele propagačných a komunikačných opatrení v rámci projektu sú zamerané na informovanie širokej verejnosti o realizovaní projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina a jeho podpore z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 prostredníctvom manažmentu vzťahov a efektívnej komunikácie s verejnosťou, kombináciou viacerých nástrojov.

Ide najmä úvodnú a záverečnú konferenciu, tvorbu webstránky, súťaž pred deti, tvorbu letáku a brožúry, informačných tabúľ a iných propagačných materiálov.

Úvodná online konferencia:

Žilinská samospráva zorganizovala dňa 6. 4. 2022 úvodnú online konferenciu k projektu. Program konferencie si môžete stiahnuť a pozrieť: program online konferencie (formát PDF)

Celý záznam konferencie s témou klimatickej zmeny, jej dopadu na život v meste a predstavenie možností ako sa zmene klímy môžu samosprávy prispôsobiť a ako môžu prispieť k zmierneniu priebehu klimatickej zmeny si môžete pozrieť v zázname nižšie.

 

Súťaž pre deti:

Jedným z cieľov projektu je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta o klimatickej zmene. Súťaž pre deti s Názvom „Som ekohrdina“ je zameraná na cieľovú skupinu detí zo štvrtých ročníkov základných škôl. Ide o výtvarnú súťaž zameranú na hľadanie spôsobov ako samotné deti môžu prispieť k zmierňovaniu klimatickej zmeny, povzbudiť ich v tom, že aj malé činy sa rátajú. 

poster Som ekohrdina

Tlačová správa k súťaži

V rámci projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ sa od 21.4.2022 do 31.5.2022 uskutočnila súťaž s názvom „SOM EKOHRDINA“. Do súťaže bolo zapojených viacero základných a materských škôl zo Žiliny:

Základná škola a materská škola, Sv. Gorazda 1, Žilina
Základná škola, Lichardova 24
Základná škola V. Javorku v Žiline
Základná škola a materská škola Školská 49 Žilina
Základná škola a materská škola Gaštanová 56, 010 07 Žilina
Základná škola Karpatská
Školský detský klub

Súťaž bola pre žiakov 4. ročníkov ZŠ, ktorý si mali za úlohu položiť otázku: „Ako môžeme prispieť k zlepšeniu klimatickej situácie na našej planéte?“ Každý zapojený žiak mal nakresliť, ako by pomohol zmeniť klímu sveta k lepšiemu. Následne boli všetci zúčastnení odmenení zaujímavými darčekmi (každý žiak dostal pero, tričko, šiltovku, batôžtek a sadu pasteliek). Celkovo sa do súťaže zapojilo 314 detí s viacerými dielami.

Vyhodnotenie diel prebehlo dňa 15.06.2022 kedy hodnotiaca komisia vybrala 30 najlepších diel, ktoré budú vystavené od 20.06.2022 v aule na Mestskom úrade. Zároveň autori troch víťazných diel (uverejnených aj nižšie vo foto galérií stránky) budú dodatočne ocenení zaujímavými cenami.

Záverečná konferencia: 

Žilinská samospráva zorganizovala 21. marca 2024 záverečnú konferenciu k projektu s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina. V posledných troch rokoch mesto úspešne implementuje projekt financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu.

Záverečná konferencia bola zameraná na prezentáciu zrealizovaných pilotných aktivít projektu, ktoré prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny a k vytvoreniu priaznivého mestského prostredia prispôsobeného nepriaznivým následkom tohto procesu. K týmto opatreniam patria výsadba líniovej a mobilnej zelene, realizácia zelenej strechy na budove Mestského úradu Žilina, obnova lesa v Zástraní, obstaranie kontajnerov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, nákup elektromobilov na rozvoz stravy pre seniorov či dobudovanie a revitalizácia Parku sv. Juraja v Trnovom.

Jednotlivé bloky konferencie sa tiež venovali predstaveniu strategického dokumentu obsahujúceho akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta. Prezentácia sa zaoberala aj znečistením ovzdušia v sídlach a predstavila aj nástroje na určovanie klimatických rizík či opatrenia na podporu udržateľnej mobility v Žiline.

Program konferencie a prezentácie si môžete stiahnuť nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria