Adaptačná stratégia a opatrenia

Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ako zvyšovanie extrémnych teplôt a vĺn horúčav, prívalové dažde a dlhšie obdobia sucha sa prejavujú na kvalite života obyvateľov Žiliny. Môžu významne ohroziť najmä zdravie seniorov, malých detí a chronicky chorých pacientov.

Vedenie mesta Žilina vníma potrebu reagovať na aktuálne aj predpokladané dopady zmeny klímy v mestskom prostredí a rozhodlo sa dať si spracovať dokument „Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina“. Tento strategický dokument by mal stanoviť prístup k problémom súvisiacim so zmenou klímy a identifikovať opatrenia pre udržateľné fungovanie mesta Žilina v podmienkach meniacej sa klímy v priebehu 21. storočia.

Dokument identifikuje zraniteľné miesta a navrhuje konkrétne adaptačné a mitigačné opatrenia. Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy po schválení Mestským zastupiteľstvom v Žiline bude predstavovať podklad pre rozhodovanie a rozvoj mesta, ktorý bude citlivejšie reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Adaptačná stratégia je základným plánom mesta pre prispôsobenie sa zmene klímy. Umožňuje efektívne realizovať opatrenia, vďaka ktorým sa na klimatickú zmenu bezpečne a včas pripravíme a zaistíme tak udržateľné fungovanie mesta v budúcnosti.

Základným prvkom každej adaptačnej stratégie je posúdenie súčasného stavu územia, určenie jeho nejzranitelnejších miest a definovanie celkovej vízie adaptačnej stratégie – to znamená cieľového stavu, ktorý by sme chceli v ideálnom prípade dosiahnuť.

ADAPTAČNÉ OPATRENIA

Súčasťou adaptačnej stratégie sú adaptačné opatrenia – súbor činností, ktoré zmierňujú dopady zmeny klímy na územie. Návrh adaptačných opatrení sa bude zakladať na dátach a odbornom posúdení územia a jeho špecifík tak, aby sa maximalizovali ich možné prínosy.

Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina musí obsahovať konkrétne realizovateľné opatrenia, ktoré mestu umožnia včas a bezpečne sa prispôsobiť negatívnym dopadom zmeny klímy. Úspešná adaptácia mesta bude viesť k zníženiu celkovej zraniteľnosti.

V nadväznosti na mapovanie a hodnotenie zraniteľnosti mesta a analýzu rizík budú pre jednotlivé hrozby špecifikované adaptačné opatrenia, ktoré znižujú pravdepodobnosť prejavu danej hrozby alebo zmierňujú jej negatívny dopad. Pre odporučenie vhodných adaptačných opatrení bude spracovateľ vychádzať z príkladov dobrej praxe, existujúcich katalógov adaptačných opatrení, a pod.

Adaptačné opatrenia budú priraďované k jednotlivým hrozbám a bude charakterizované, akým spôsobom má objednávateľ postupovať s ich prípravou tak, aby mali vysoký potenciál zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny.

Počas procesu spracovávania adaptačnej stratégie a akčného plánu bude kladený dôraz na aktívne zapojenie širokej verejnosti a miestnych stakeholderov.

 

Dokumenty na stiahnutie