Základné informácie

Projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" má za cieľ realizovať v mesta Žilina opatrenia na zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy.

Počas troch rokov mesto uskutoční viacero opatrení zameraných najmä na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených skupín – detí a seniorov.

Zmena klímy sa v prostredí Žiliny prejavuje najmä zvyšovaním teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok či striedaním suchých a krátkych daždivých období. Časť projektových opatrení sa preto venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou líniových stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná, či vybudovaním zelenej strechy na budove Mestského úradu v Žiline.

Okrem nej by počas realizácie projektu mal vzniknúť pred Mestským úradom v Žiline revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách.

Relaxačnú a vodozádržnú funkciu bude plniť Park Svätého Juraja v mestskej časti Trnové, s ktorého dobudovaním projekt počíta. Súčasťou bude aj detské ihrisko, lavičky i pódium, ktoré bude možné využívať na kultúrne akcie. Znovuvysadenie časti lesa v mestskej časti Zástranie a revitalizácia vybranej plochy v rámci Lesoparku Chrasť taktiež prispejú k zmierňovaniu klimatickej zmeny. Vďaka projektu mesto vyrieši aj problém s nedostatkom motorových vozidiel na rozvoz stravy pre seniorov, pričom veľkým plusom je, že pôjde o dva nové elektromobily.

V rámci komplexného riešenia zmierňovania zmeny klímy je projekt zameraný aj na odpadové hospodárstvo. Vďaka grantu samospráva nakúpi časť potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré budú umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít bude aj zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy na ulici Andreja Kmeťa.

Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení.